ตะโกรายสัมพันธ์ 2551

โรงเรียนบ้านอะลาง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

29-30 พฤศจิกายน 2551