สื่อ ( Media )

 

สัปดาห์นี้ขอเขียนถึงความหมายของคำว่า “ สื่อ “ ในความเข้าใจของตัวผมเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎบัญญัติตามรัฐธรรมนูญใด ๆ ทั้งสิ้น เท่าที่จำความได้ผมได้เรียนรู้ความหมายของ หลักการสื่อสารในวิชาภาษาไทยในสมัยเด็ก ๆ และ ในวิชาหลักการสื่อสารของหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม สมัยเรียนปริญญาตรี โดยตามตำราเขียนไว้อย่างไม่มีความแตกต่างกันเลยที่ การสื่อสารหมายถึงการติดต่อกันระหว่างมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเป็น กระบวนการเพื่อทําให้ฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายจากอีกฝ่ายหนึ่ง และเกิดการตอบสนองเรื่องที่รับตามความประสงค์และตรงตาม ความหมายที่อยู่ในใจของฝ่ายรับโดยผ่านสื่อ ต่าง ๆ การสื่อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และเรื่องราวข่าวสาร ต่าง ๆ ของ ตนเองไปสู่บุคคลอื่น และในขณะเดียวกันก็ต้องการรับจากบุคคลอื่นด้วย การสื่อสารจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังจุด หนึ่ง ดําเนินต่อไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่มี ความเกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถานที่ ระยะทาง เวลา สภาพอากาศ ความรู้และทักษะของการใช้ ภาษา และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจสนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ได้

เราจะเห็นว่าองค์ประกอบสำคัญที่เราเห็นในการสื่อสารคือ ผู้ส่งสาร – สารที่ต้องการส่ง - สื่อ และ ผู้รับสาร โดยการนำพาสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับคือ สื่อ ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการนำข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับและจากผู้รับไปยังผู้ส่งอย่างไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง ปัจจุบันในโลกของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนั้น สื่อ ที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายได้มีประสิทธิภาพสูง มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง มีความแม่นยำเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นเคเบิ้ลใยแก้ว หรือ ระบบจานดาวเทียมเป็นการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีโดยใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมในการเชื่อมโยงสัญญาณ ถ้าอุปกรณ์ชำรุด เราสามารถซ่อมแซม หรือ สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ และ ปรับจูนทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดได้

แต่หากเราหันกลับมามอง การที่มนุษย์ทำตัวเป็น สื่อ กันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาที่ข่าวสาร อาจจะ ผิดเพี้ยนจากข้อมูลความจริงที่ผู้ส่งต้องการสื่อสารไปยังผู้รับ เพราะเกิดการแปลงสารบ้าง หรือ เกิดการผิดเพี้ยนของการใช้ภาษาที่แตกต่างจากต้นฉบับบ้าง หรือ เกิดจากการตีความหมายเองของผู้ทำหน้าที่ สื่อ แล้วนำความหมายที่เกิดจากตัวเองมาเผยแพร่ต่อผู้รับสารบ้าง เราจะเห็นว่า สื่อ ที่เป็นมนุษย์นั้นแตกต่างกับสื่อที่เป็นอุปกรณ์อย่างเห็นได้ชัด เพราะมนุษย์มีความรู้สึก มนุษย์มีความนึกคิด มนุษย์มีหัวจิตหัวใจ มนุษย์มักใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจ บางครั้งมีเหตุผล แต่บางครั้งก็ไร้เหตุผล หากมนุษย์เสียความรู้สึกไปแล้วยากนักที่จะซ่อมได้

แต่มนุษย์ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ มนุษย์รู้ผิดชอบชั่วดี ฉันใด ก็ฉันนั้น สื่อ ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป เพราะสื่อคือมนุษย์ผู้ประเสริฐ สื่อ รู้ผิดชอบชั่วดี สื่อ ในที่นี้ คือ สื่อที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ รักษาจรรยาบรรณในการทำหน้าที่สื่อ เป็นสื่อแบบมืออาชีพ เป็นสื่อที่มีความอิสระโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น …

 

 

คนล่าฝัน

“ รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง “

10/04/2549

 

อ่านคอลัมน์เก่า :
 
                       
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright 2001-2005 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600