ความสัมพันธ์ ( Relationship )

กราบสวัสดี พี่น้อง ผองเพื่อน ตะโกรายสัมพันธ์ทุกท่าน ผมขออนุญาตเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอแง่มุมความคิด และ เกร็ดสาระน่ารู้ ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งจะมารับใช้ พี่น้องผองเพื่อน เป็นประจำทุก ๆ วันจันทร์ นะครับ ผมขอตั้งคอลัมน์นี้ ว่า “ ตะโกราย รายสัปดาห์ “ แล้วกันนะครับ

หัวข้อที่จะนำเสนอ ในสัปดาห์นี้ คือ เรื่องของ “ ความสัมพันธ์ “ คำ ๆ นี้ ช่างมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมวลมนุษย์ชาติเราเสียเหลือเกิน เพราะการที่มนุษย์เราจะประสบความสำเร็จในการกระทำการใด ๆ ก็ตาม เพียงลำพังย่อมมิอาจจะสำเร็จลุลวงได้โดยง่าย หรือ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการที่จะกระทำการใด ๆ ที่จะให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เราควรตระหนักถึงความสัมพันธ์มาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เราย่อมได้รับมิตรภาพกลับมา นำไปถึงการร่วมมือที่ดีจากมิตรที่ได้สร้างความสัมพันธ์ไว้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะกระทำการใด ๆ ก็จะสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้โดยง่าย การกระทำเช่นนี้เราเรียกว่า การผ่อนแรง ( Leverage ) แต่ในการนำทฤษฎีของการผ่อนแรงมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ผมมีแง่คิดให้ทุกท่านได้นำมาพึงปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล คือ จงอย่าละเลย กฎ ซึ่ง มันเป็นสัจจธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ปล่อยปละละเลย กฎข้อนี้ กฎที่ว่านั้นคือ กฎการผ่อนแรง โดย กฎของการผ่อนแรงที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร และ กฎของการผ่อนแรงที่เลวร้ายที่สุดคือ การเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรู ดังนั้นท่านอยากมีมิตรหรือมีศัตรูก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเอง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแค่เพียงชั่วครั้ง ชั่วคราว ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการนำทฤษฎีของการผ่อนแรงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ผมยังมีหลัก 2R 1A มานำเสนอคือ การจะทำให้คน ๆ หนึ่ง เป็นที่ยอมรับของคนอื่น ๆ ย่อมขาดหลัก 2R 1A ไม่ได้อย่างแน่นอน เราลองมาดูและคิดตามนะครับว่าใช่อย่างที่ผมพูดมั้ย ?

• R ตัวแรก คือ Relationship ผมได้กล่าวไว้แล้วคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ให้ความเป็นมิตรกับทุกคน คิดดี ทำดี เราก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาจากมิตร

• R ตัวที่สองนี้มาจาก Recognition คือการให้การยอมรับ การยกย่อง การให้เกียรติกันเมื่อเราสร้างมิตรแล้ว การจะทำให้มิตรภาพยั่งยืนต้องรู้จักให้เกียรติกัน ยอมรับ และ ยกย่องเมื่อมิตรเราได้ทำความดี ได้สร้างคุณประโยชน์

• A ตัวสุดท้ายนี้ก็คือ Appreciation การขอบคุณ การชมเชย ต่อสิ่งที่ผู้อื่นได้ยอมเสียสละ ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เรา ตะโกรายสัมพันธ์ เรามิเคยละเลยหลักการดำเนินชีวิตเหล่านี้ จึงได้มีกัลยาณมิตรร่วมอุดมการณ์ เพื่อเข้ามาสร้างสรรค์ สิ่งดี ๆ ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ที่นำพาความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องผองเพื่อน ด้วยประการ ฉะนี้แล แล้วติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้า

คนล่าฝัน

22/11/2548

อ่านคอลัมน์เก่า :
ความสัมพันธ์ / โอกาส

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Copyright 2001-2005 design by Takorai Group , Korat Thailand.

Best view : 800X600